LATIHAN MID SEMESTER


Latihan Ulangan Tengah Semester  Gasal
I. Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar  !
 1. Meyakini dengan sepenuh hati adanya pembelasan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia adalah pengertian dari …
a.       iman kepada kitab-kitabAllah SWT
b.      Iman kepada rasul-rasul Allah SWT
c.       Iman kepada hari akhir
d.      Iman kepada para malaikat-malaikat Allah SWT
 1. Beriman kepada hari akhir merupakan tanda-tanda muttaqin, adapun yang dimaksud dengan muttaqin adalah …
a.       Orang yang beragama islam
b.      Orang  yang selalu melaksanakan ibadah kepada Allah SWT
c.       Orang yang selalu berbuat kebaikan
d.      Orang yang bertaqwa kepada Allah SWT
 1. Keberadaan hari akhir dan kehidupan akhirat mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan di duniaini adalah …
a.       bersifat abadi
b.      bersifat sementara
c.        tidak akan berakir untuk selamanya
d.      Tidak teratur
 1. Alam semesta ini suatu saat nanti akan  hancur dan semua yang hidup akan mengelami kematian, Kejadian luar biasa tersebut sering disebut dengan hari kiamat atau hari akhir .Secara sederhana arti dari hari akhir adalah …
a.       hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia
b.      hari berakhirnya kehidupan di alam dunia
c.       hari di tiupnya pertama kali sangkakala oleh malaikat Israfil
d.      hari di mulainnya kehidupan dialam dunia.
 1. Allah SWT menciptakan hambanya dialam dunia ini ada yang wujud dan ghaib. Beriman kepada makhluk  gaib itu merupakan ciri dari…
a.       orang yang beriman kepada Allah SWT
b.      orang yang bbertaqwa kepad Allah SWT
c.       Orang yangluar biasa karena berani melihat benda gaib
d.      Orang yang sisp mengahadi kematian
 1. sebelum menjadi penghuni surga atau neraka manusia akan mengalami proses yang di sebut  dengan hisab , adapun yang dimaksud dengan hisab adalah …
a.       di uji terlebih dahulu
b.      di bebaskan untuk memilik surga atau neraka
c.       ditimbang amalnya
d.      dihitung amalnya ketika di dunia
7.      Manusia akan menjalani kehidupan yang  panjang dan akan berujung di kehidupan akhirat , yang dimaksud dengan kehidupan akhirat  adalah …
a.       Alam ketika manusia belumdilahirkan
b.      alam sesudah kematian manusiadi dunia
c.       tempat bagipara pelaku kejahatan
d.      alam anatar kehidupan dunia dan kehidupan gaib
 1. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, manusia akan di kumpulkan di suatu tempat yang sangat luas yang disebut padang mahsyar. Yang dimaksud dengan padang mahsyar adalah …
a.         tempat dimana manusia semua di kumpulkan setewlah dibangkitkan dari alam kubur
b.      tempat manusia di kumpulkan setelah melewati shirath
c.       tempatmanusia di kumpulkan setelan manusia menempati surga
d.      tempat manusia dikumpulkan setelah di timbang semua amalnya
 1. salah satu sikap positif dalam menjalani kehidupan agar sukses adalah ….
a.       bermalas-malasan
b.      bekerja keras
c.       membajak karya orang lain
d.      tidak perlu disiplin
 1. Salah satu akhlak terpuji bagi diri sendairi adalah rajin menuntut ilmu, kapan kewajiban menuntut ilmu bagi manusia berlaku ? …
a.       ketika kita masih usia sekolah
b.      ketika kita sedang berada di masjid
c.       ketika sedang mengikuti pengajian akbar
d.      sejak dalam buaian ibu sampai akan menjelang ajal
 1. Menurut hadis yang di riwayatkan oleh at Tirmidzi, bahwa amal yang akan di hisab besok di hari akhir adalah …
a.       masa tua dan masa bodoh
b.      masa muda dan ilmu pengetahuan
c.       ilmu dan masa tua
d.      harta dan masa pension
 1. Salahsatu alasan mengapa Allah SWT menjadikan Nabi Adam as sebagai khalifah di mauka bumi ini adalah…
a.       nabi Adam memiliki fisaikyang sangat kuat
b.      nabi Adam adalah manusia yang pertama
c.       nabiAdam lebih mulia daripada iblis
d.                                                                                                                                                                                                                                                      nabi Adam mengetahui nama-nama benda yang di ajarkan oleh Allah SWT
 1. Seorang menjiplak karya orag lain kemudian mereka mempublikasikan atas nama dirinya sendiri. menurut islam perbuatanya seperti itu termasuk Perbuatan yang hukumnya …
a.       halal
b.      mubah
c.       haram
d.      subhat
14.  Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang derajatnya tertinggi dan menjadi sebaik-baik ciptaan. adanya manusia agar banyak bernanfaat bagi yang lainnya, dan sebaik-baik manusia adalah …
a.       yang paling pintar dan berkuasa
b.      yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain
c.       yang paling banyak harta kekayaanya
d.      yang paling berilmu sekalipun tidakmengamalkannya.
 1. Hari kiamat juga di sebut yaumul ba'as artinya …
a.       haru di kumpulkannya manusia
b.      haru dibangkitkannya manusia dari alam kuburt
c.       hari hancurnya alam siesta
d.      hari penyesalan
 1. Segala sesuatu yang di syariatkan kepada manusia oleh Allah SWT pasti mempunyai hikmah.Salah satu hikmah beriman kepada hari akhir adalah …
a.       tidak perlu mempersiapkan masa depan
b.      tidak akan mengubah perilaku seseorang
c.       masa bodoh dengan akan datangnya hari akhir
d.      motivasi untuk beramal yang lebih baik
 1. Orang yang mampu menghasilkan suatu produk yang baru dari yang sudah ada untuk menjadi lebih baik disebut …
a.       inovatif
b.      kreatif
c.       produktif
d.      konservatif
 1. Di dalam kehidupan ini manusia agar selalu berusaha untuk  meningkatkan kesejahteraanya. Di bawah ini adalah contoh dari orang yang kreatif ialah …
a.       memiliki kepandaian yang lebih dari orang lain
b.      meniru hasil karya orang lain
c.       menemuka metode baru atau produk baru yang orisinil
d.      mengembangkan hasil karya yasng sudah ada.
 1. hari akhirdan segalapermmasalahanyayang berkaitan dengan hari akhir di bicarakan dalam …
a.       bidang ibadah
b.      bidang muammalah
c.       bidang akidah atau keyakinan
d.      bidang akhlak
 1. Beriman kepada hari akhir dalam syariat islam termasuk dalam …
a.       ibadah yang takdapat ditinggalkan
b.      pokok-pokok ibadah
c.       pokok keimanan
d.      masalah yang palin pokok di dalam islam

 1. Kehidupan didunia ini akan berakhir setelah terjadi …
a.       terjadinya yumus sa'ah
b.      terjadinya yaumul ba'as
c.       terjadinyas yaumud diin
d.      terjadinya yaumul hasyr
 1. Kebanyakan manusia banyak yang merasa berat beriman kepada hari akhir karena …
a.       belum pernaha ada manusia yang mengalaminya
b.      hari akhir termasukperkara yang gaib
c.       tidaksemua manusia mempercayainya
d.      konsekwensinya sangat berat

23.  bagi para pemeluk agama samawi hari akhir di yakini sebagai …

a. yang sangat mencemaskan bagiseluruh manusia

b. hari yang sangat agung

c. hari dimana seluruh amal perbuatan manusia akan di ketahuinya.

d. pembalasan amalperbuatan manusia selama hidup di dunia.

24.  Orang yang beriman kepada hariakhir, maka akan berhati-hati dalam berucap dan berbuat karena …

a. Allah SWT Akan sangat bersifat adil

b. semua perbuatan manusia di ketahui oleh Allah SWT

c. akan di pertanggungjawabkandi akhirat kelak

d. semua manusia juga akan berucap dan berbuat

25.  Nar ( neraka ) akan di perlihatkan oleh Allah SWT setiap pagi dan petang ketika manusia…

a. mendekatu saratul mautnya

b. berada di alam barzakh

c. telah tiba waktunya.

d. menerima catatan amalnya

26.  Dibawah ini adalah peristiwa yangakan terjadi di padangmahsyar yaitu …

a. pencatatan amalperbuatanmanusia

b. penerimaan catatan amal manusia

c. penimbangan amal perbuatan manusia

d. perhitungan amal perbuatan manusia

27.  Berikut ini yang paling sulit di lakukannya manusia adalah …

a. beramal yang baik untukbekal di hari akhir

b. meyakini akan adanya hariakhir

c. meyakinai akan danaya pencatatanamal perbuatanmereka

d.beriman kepada malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia

28.  Mulut manusia di kunci, tangan manusia berbicara dabkaki manusia menjadi saksi atas segala perbuatan mereka. Peristiwa seperti ini terjadi ketika ..

a. manusia bangkit darialam kuburnya

b. manusia menujumahsyar

c. manusia di hisab amalnya

d. manusia di petuskan ke jannah atau ke nar

29.  sebagian manusia ada yang mengingkari adanya yaumul ba'as alasan mereka karena jasad manusiaitu sudah hancur menjadi tanah. Manusiayang mengingkariakan adanya yuaumul ba'as disebut …

a. kaumfasik

b. kaum munafik

c. kaum kafir

d. kaum musyrik

30.  Rasulullah Muhammad saw. Bersabda "Seringan-ringan siksa neraka ialah ketika kakimanusia neginjakkan bara api neraka …

a. langsung menjerit kesakitan

b. langsung mendidih otakknya

c. langsung mendidih air di dalam neraka

d. langsung hangus kakinya.

31.   Allah SWT menyatakan bahwa di hari akhir kelak dia menaruh timbangan secara tepat, tidak ada orang yang dirugikan pada saat itu. Pernyataan tersebut memberi kesan pada kita bahwa …

a. pengadilan llah swt tidak boleh di ganggu gugat

b. putusan yang di jatuhkan kepada manusia adil

c. manusia tidak dapat di tipu manusia yanh lain

d. putusan yang berlaku hanya yang bersifat bersifat jelas dan adil

32.  Manusia yang menerima catatan amalnya dari belakang punggungnya akan berteriak " Celakalah aku" karena dia …

a. diberi tahu calon tempat yang akan di huni

b. di takut-takuti neraka jahanam

c. dipisahkan dari keluarganya

d. akan di masukkan ke dalamneraka sa'ir

33.  Inti wahyu yang di turunkankepada Nabi Muhammad SAWyangpertama kali adalah…

a. untuk menghayati alam semesta

b. untuk menghayati kemuliaan Allah SWT sebagai pencipta alam semesta

c. untuk senantiasa belajar atau menuntutilmu

d. untuk menghambakan diri kepada-Nya.

34.  Tujuan akhir mempelajari ilmu pengetahuan ( menurut islam ) adalah untuk …

a. menghayati kebesaran Allah SWT Sebagai pencipta tunggal alam semesta

b. menguasaiberbagai cabang ilmu pengetahuan

c. tercapainya kemajuan dalambidangiptek sehigga tidak tertinggal dari bangsa lain.

d. memfungsikan manusia sebagai makhlukyang dicipta sebagai khalifah di bumi

35.  Gunung-gunung yang tegak di katakansebagai ayat kauniyah sebab ..

a. gunung-gunung termasuk bukti kebesaran Allah SWT yang berupa keadaan alam semesta

b. Allah SWT yang mencipta segala yang ada di bumi ini

c. gunung-gunung tersebut termasuk ciptaan Allah SWT

d. gunung-gunung tersebut termasuk makhluk ciptaan Allah SWT


II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1.      Surat al Alaq ayat 1-5 memerintahkankita supaya …
2.      yaumus sa'ah adalah …
3.      Ayat Al Qur'an yangberhubungan dengan hari kiamat antara lain surat …
4.      beriman kepadahari akhirtermasuk …
5.      Kiamat di bagi menjadi dua yaitu … dan …
6.      Hari akhir dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan hari akhir di bicarakan di dalam ilmu …
7.      Kita di perintahkanoleh Allah SWT untuk menuntut ilmu selama ..
8.      Orang yangbanyak memiliki ilmupengetahuan baik agama maupun umum sering di sebut …
9.      Bagi setiap muslim mencari ilmu hukumnya …
10.  Orang yanghanya mempelajari ilmu pengetahuan umum dan tidak di imbangi dengan ilmu agama maka di ibaratkan seperti orang yang …

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PEMBELAJARAN 2